English

Соединения висмута

НазваниеФормулаКвал.
Висмут (III) азотнокислый (Висмут (III) нитрат) 5-водный

Bi(NO3)3 * 5H2O

ч, хч
Висмут азотнокислый основной (Висмут оксонитрат, Висмут субнитрат, Висмут оксогидроксонитрат)

BiONO3

ч
Висмут оксобромид (Висмут суббромид, Висмут бромокись)

BiOBr

ч, хч
Висмут оксогаллат (Висмут субгаллат)

C7H7O7Bi

ч
Висмут лимоннокислый (Висмут цитрат)

(C6H5O7)Bi

-
Висмут (III) оксид (Висмута (III) окись, висмут трехокись)

Bi2O3

ч, чда, хч
Висмут (III) оксид (Висмута (III) окись) для монокристаллов

Bi2O3

осч 13-3
Висмут ортогерманат (Висмут германиевокислый орто) для монокристаллов

Bi4Ge3O12

ч, хч, осч
Висмут оксосалицилат (Висмут субсалицилат, Висмут салицилат-оксид)

C7H5BiO4

ч
Висмут (III) сернокислый (Висмут (III) сульфат) 3-водный

Bi2(SO4)3 * 3H2O

ч, хч
Висмута трикалия дицитрат (Висмута коллоидный субцитрат, Вискамцитрат, Трикалий висмутовый дицитрат)

--

ч
Висмут оксокарбонат (Висмут субкарбонат, Висмут карбонат-оксид)

Bi2O2CO3

ч
Висмут оксофторид (Висмут субфторид, Висмут фторокись, Висмут фторид-оксид)

BiOF

ч
Висмут (III) хлористый водный (Висмут (III) хлорид гидрат)

BiCl3 * nH2O

ч
Висмут оксохлорид (Висмут субхлорид, Висмут хлорид-оксид, Висмут хлорокись)

BiOCl

ч, хч